Авиакомпаниялардын тактыгы

«Тактык» бөлүмүндө тандалган авиакомпаниянын рейстеринин кечигүүлөрү жөнүндө статистикалык маалымат топтолгон.

Авиакомпаниялардын тактыгынын маалыматтары Ташуучуну тандоодо жана авиабилеттерди сатып алууда олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн. Саякатчылар кошулуулардын бузулушу саякатты татаалдаштырып же буза турганын билишет. Миллиондогон туристтер саякатты пландоодо рейстердин кечигүүлөрүнүн статистикасын эске алышат.

Биринчи график ишке ашырылган учуулардын кечигүүлөрүнүн жалпы, суммардык көрсөткүчтөрүн чагылдырат.

Эгер Сиз конкреттүү рейстин кечигүүлөрүнүн көрсөткүчтөрүн билүүнү кааласаңыз – издөө сабыган анын номерин териңиз. График анын тактыгын көрсөтөт.

Статистикада төмөнкүдөй маанилер чагылдырылат:

  • <15 мүнөт;
  • 15тен 29 мүнөткө чейин;
  • 30дан 44 мүнөткө чейин;
  • 45 мүнөттөн көп;
  • рейсти токтотуу.
Маалыматтар FlightStats, Inc эл аралык агенттиги тарабынан жыйналган жана берилген.
Статистика айына 2 жолу жыйналат жана өткөн эки календардык айдын маалыматтарын көрсөтөт. Айдын 5-күнүнө карата (өткөн эки айдын 1нен тартып 1не чейинки кармлууларды чагылдырат) жана айдын 20-күнүнө карата (өткөн эки айдын 15нен тартып 15не чейинки кечигүүлөрдү чагылдырат).